Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng

0

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng

google news 110

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Chống tham nhũng không được chùn chân, mỏi gối vì đó là yêu cầu của dân

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến không được chùn chân, mỏi gối